ДОШКОЛЁНОК - развитие ребенка, подготовка к школе в Киеве

Главная Психология дошкольника Психологічні особливості дітей дошкільного віку. Сьомий рік життя.


Психологічні особливості дітей дошкільного віку. Сьомий рік життя.

Сьомим роком життя закінчується період дошкільного дитинства.

У процесі виховання підвищується здатність аналізаторів диференціювати різні властивості явищ навколишнього світу, вдосконалюється їх синтезуюча діяльність. Це стосується усіх без винятку відчуттів, особливо зорових, слухових, дотикових, кінестетичних.


На кінець дошкільного віку стає досконалішим і точнішим диференціювання кольорів за яскравістю та насиченістю. Дитина розрізняє уже десятки їх відтінків. Розвиток зорового аналізатора не вичерпується лише підвищенням його чутливості до кольорів спектра. У дитини розвивається також гострота зору, загальна чутливість до світлового подразника. Дані свідчать, що загальна зорова чутливість протягом дошкільного віку підвищується вдвічі, в період від 6 до 15 років майже на 60%. Це має велике значення для пізнавальної діяльності, подальшого продуктивного навчання дітей.

Старший дошкільник виявляє риси більш стійкого і цілеспрямованого сприймання. У змінах, які стосуються сприймання дитини, важливу роль відіграє мова, за допомогою якої усвідомлюється завдання розглядати предмет, зіставляти його з іншими предметами. В старшому дошкільному віці узагальнюючий характер сприймання сягає більш високого ступеня розвитку. Завдяки мові дошкільник навчається виділяти різні властивості об'єктів, їх форми, кольори,  відносити об'єкти  до певних  груп, позначуваних  словом.

Запитання дітей з приводу того,  що вони сприймають і відповіді на них дорослих, розповіді вихователя, читання, пояснення під час екскурсій у природу — все це здійснює свій регулюючий вплив на сприймання, роблячи його повнішим, ґрунтовнішим і точнішим.

У сприймання дошкільника дедалі більше включаються другосигнальні  звуки,   які   надають  йому   узагальнюючого   характеру.

Дошкільний вік характеризується передусім інтенсивним розвитком мимовільної пам'яті, яка розвивається у процесі дедалі складнішої за своїм змістом практичної та ігрової діяльності в процесі спілкування з людьми. Але дошкільний вік — це вік виникнення і початкового формування довільної пам'яті. Ця нова якісна зміна в розвиткові пам'яті підготовляється усім попереднім розумовим розвитком дитини. Водночас дослідження показують, що довільна пам'ять ще не досконала, особливо щодо прийомів запам'ятовування і відтворення. Тому мимовільне запам'ятовування, здійснюючись у змістовній для дитини діяльності, звичайно буває більш продуктивним, ніж  довільне. У дитини семи років розвиваються усі види пам'яті, зокрема образна і словесно-логічна. Остання має конкретний характер.

У старшому дошкільному віці мислення дитини підноситься на новий ступінь розвитку. Дитина вже мислить, спираючись на уявлення. Це означає, що її мислення відокремлюється від сприймання, перетворюючись на відносно самостійний процес. Одночасно воно відділяється і від практичної дії. Дитина дістає змогу мислити і не діючи з предметами, мислено встановлювати їх зв'язки. З'являється здійснюване в мові роздумування, розмірковування. Мислення поступово стає міркуючим. Перехід до цієї форми мислення пов'язаний з дальшим розвитком пізнавання дитиною світу, формуванням у неї мислительних дій і оволодіння мовою як засобом спілкування і засвоєння людського досвіду. Все це збагачує можливості пізнавальної діяльності дитини. І все ж таки мислення семирічних дітей надто конкретне й емоційне.

Конкретність мислення свідчить про помітну перевагу першосигнальної діяльності над другосигнальною, а звідси виникають труднощі в узагальненні, синтетичній діяльності. Емоційність мислення полягає у тому, що діти дуже жваво переживають усе, про що їм потрібно думати. Розвиток мислення старшого дошкільника виявляється і в зміні його спрямованості. Дитині стають доступні не тільки практичні завдання (побудувати щось з кубиків, дістати, знайти щось), виконання яких вимагає мислення, а й пізнавальні завдання. Вона починає цікавитися зв'язками, причинами явищ, походженням речей. «Чому листя пожовкло? Чому темно? Навіщо поливають квіти?» З такими  й  іншими   подібними запитаними  часто  звертається  дошкільник до дорослого. Це пояснюється тим, що він починає  активно використовувати мислення як засіб пізнання світу.

Істотні зміни в розвиткові мовлення дитини відбуваються у кінці дошкільного періоду. Дуже швидко у цей час збагачується словник мови дитини: від 3000 до 7000 слів. Разом з кількісним зростанням запасу слів розширюється і узагальнюється значення кожного слова у міру того, як діти знайомляться з широким колом означуваних ними об'єктів і їх властивостями. Оволодіння значеннями слів, що їх дитина чує і засвоює від дорослих, нерозривно пов'язане з формуванням у неї уявлень і перших елементарних понять, розвитком її мислення.

Засвоюючи слова від дорослих, діти не одразу, а поступово оволодівають їх багатим змістом. Разом із збагаченням слів і оволодінням їх значеннями формується і фонетичний бік мовлення. Але навіть у семирічної дитини він має ще чимало недоліків: нечіткість вимови складних звукосполучень, орфоепічні помилки, у деяких недостатні ще артикуляційні можливості спричиняються до гаркавої вимови, шепелявості, вимовляння не всіх звуків тощо. Значну роль в удосконаленні фонетичного боку мовлення відіграє засвоєння дітьми читання і письма. Воно допомагає свідомо розчленувати слова на звуки, що їх складають, робити ці звуки предметом вивчення.

Увага дітей семи років також має свої особливості. Дітям легше зосереджуватися на конкретному навчальному матеріалі, підкріплювальному різними засобами унаочнення. Їм важче підтримувати спрямованість уваги при несприятливих зовнішніх умовах роботи. Тому особливо треба дбати про усунення зовнішніх перешкод, що заважають дітям зосередитись на роботі. Увага дітей цього віку тим стійкіша, чим більше приваблює їх сама  робота.

У дітей з'являється уміння самостійно, з власної ініціативи ставити перед собою нескладні завдання і спрямовувати свою увагу на їх виконання. У зв'язку з розвитком їхньої розумової діяльності, виникненням мислительних дій у них зароджується внутрішня увага, що виявляється у таких актах, як пригадування минулих подій, лічба про себе тощо. Досягнення у розвиткові мимовільної уваги наприкінці дошкільного віку є складовим моментом готовності дітей до початку шкільного навчання.

Семирічна дитина відмовляється від «глобального наслідування» дорослому, що властиво їй на ранніх етапах дитинства, вона може протидіяти в можливих межах волі іншої людини. У неї розвиваються способи саморегуляції: у пізнавальному плані (уявне перетворення дійсності), власне вольовій (ініціатива, здатність примусити себе зробити щось нецікаве) та емоційній (зовнішній прояв своїх почуттів).

Емоції дитини позбавляються імпульсивності, миттєвості. Починають закладатися почуття (відповідальності, справедливості, приязні), формується радість від ініціативної дії, у взаємодії з ровесниками розвиваються соціальні емоції. Дитина спроможна ототожнити себе із значущими іншими, що породжує у ній загальнолюдський  початок,  і  водночас  виявляє здатність до   уособлення  від інших  людей,  що забезпечує розвиток індивідуальності, емоції стають «розумними».

У кінці дошкільного періоду розвитку дитини формуються передумови для успішного переходу її на наступний рівень освіти. Завдяки дитячій допитливості формується інтерес до навчання. Розвиток пізнавальних здібностей створює основу для формування творчого мислення. Розвиток довільності допоможе подолати труднощі під час розв'язання навчальних завдань. Виникає узагальнення власних переживань. Уміння спілкуватися з дорослими і ровесниками дасть змогу дитині у подальшому перейти до навчального співробітництва.

 

 

Для добавления комментария необходима регистрация и авторизация.

Реклама