ДОШКОЛЁНОК - развитие ребенка, подготовка к школе в Киеве

Главная Законодательство Конвенція про права дитини


Конвенція про права дитини

( Конвенція ратифікована Постановою ВР N 789-XII ( 789-12 ) від 27.02.91 )
Дата підписання Україною: 21 лютого 1990 р.
Набуття чинності для України: 27 вересня 1991 р.
( Додатково див. Резолюцію ( 995_b10 ) від 21.12.1995 )
( Додатково див. Факультативний протокол ( 995_b09 )  від 01.01.2000 )

Преамбула


Держави-учасниці цієї Конвенції, вважаючи, що згідно з  принципами,  проголошеними  в  Статуті Організації  Об'єднаних Націй, визнання властивої гідності, рівних і  невід'ємних прав усіх членів суспільства є основою забезпечення свободи, справедливості і миру на землі, беручи до уваги,  що народи Об'єднаних  Націй  підтвердили  в Статуті  свою  віру в основні права людини,  в гідність і цінність людської  особи  та   сповнені   рішучості   сприяти   соціальному прогресові і поліпшенню умов життя при більшій свободі, визнаючи, що  Організація  Об'єднаних   Націй   у   Загальній декларації  прав  людини  та в Міжнародних пактах про права людини проголосила і погодилась з тим, що кожна людина має володіти всіма зазначеними  у  них  правами  і  свободами  без  якої б то не було різниці за такими ознаками,  як раса, колір шкіри, стать, релігія, політичні   або   інші   переконання,  національне  або  соціальне походження, майновий стан, народження або інші обставини,      нагадуючи, що   Організація   Об'єднаних  Націй  в  Загальній декларації прав  людини  проголосила,  що   діти  мають  право  на особливе піклування і допомогу, впевнені в тому, що сім'ї як основному осередку суспільства і природному  середовищу для зростання і благополуччя всіх її членів і особливо дітей мають бути надані необхідні захист і сприяння,  з тим щоб вона могла повністю покласти на себе зобов'язання в рамках суспільства, визнаючи, що  дитині  для  повного і гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в сімейному оточенні,  в атмосфері щастя, любові і розуміння,      вважаючи, що  дитина  має  бути   повністю  підготовлена   до самостійного  життя  в  суспільстві  та  вихована  в дусі ідеалів, проголошених у Статуті Організації Об'єднаних Націй,  і особливо в дусі    миру,   гідності,   терпимості,    свободи,   рівності   і солідарності,  беручи до уваги,  що необхідність у такому особливому захисті дитини була передбачена в Женевській декларації прав  дитини  1924 року і Декларації прав дитини,  прийнятій Генеральною Асамблеєю 20 листопада 1959  року,  та  визнана  в  Загальній  декларації  прав людини, в Міжнародному пакті про громадянські  і  політичні  права (зокрема, в статтях 23 і 24), в Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права (зокрема, в  статті  10),  а  також  у статутах  і  відповідних  документах  спеціалізованих  установ   і міжнародних  організацій,  що  займаються  питаннями  благополуччя дітей,      беручи до уваги,  що,  як зазначено в Декларації прав дитини, "дитина, внаслідок її  фізичної  і  розумової незрілості, потребує спеціальної  охорони  і  піклування,  включаючи  належний правовий захист як до, так і після народження",      посилаючись на  положення  Декларації про соціальні і правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання та їх  всиновленні,  на національному і міжнародних  рівнях,  Мінімальних  стандартних  правил Організації Об'єднаних   Націй,   що  стосуються  здійснення  правосуддя  щодо неповнолітніх ("Пекінські правила") та Декларації про захист жінок і дітей в надзвичайних обставинах і в період збройних конфліктів,      визнаючи,  що  в  усіх  країнах  світу  є  діти, які живуть у виключно тяжких умовах, і що такі діти потребують особливої уваги, враховуючи належним чином важливість  традицій  і  культурних цінностей  кожного  народу  для  захисту  і  гармонійного розвитку дитини,      визнаючи важливість    міжнародного    співробітництва    для поліпшення умов життя дітей в кожній країні, зокрема в країнах, що розвиваються, погодились про нижченаведене:


 

"Конвенція про права дитини" полный текст скачать бесппатно

 

Для добавления комментария необходима регистрация и авторизация.

Реклама